Klachtenregeling

Peuterdorp hecht veel waarde aan goede contacten tussen ouders/verzorgers en medewerkers van Peuterdorp. Wij streven er naar om de periode waarin uw kind gebruikmaakt van onze peuteropvang, zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Voordat een kind gebruikmaakt van de peuteropvang vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouder(s)/verzorger(s) en een desbetreffende leidster. Hierin wordt onder andere het dagritme besproken en de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kunnen eventuele afspraken en bijzonderheden op papier worden vastgelegd. Ondanks goede informatie vooraf, afspraken over wensen, behoeften en regels kunnen zaken toch anders gaan dan verwacht. In het uiterste geval, als een ouder er niet uitkomt, kan zij doen besluiten om een klacht over onze organisatie in te dienen.

Een klacht is voor ons een signaal of een uiting van ongenoegen. In de praktijk kan een klacht over van alles gaan, bijvoorbeeld een meningsverschil over de verzorging en begeleiding van het kind of over de manier waarop een medewerker van Peuterdorp je heeft benaderd. Peuterdorp probeert, uitgaande van de belangen van het kind, ouders altijd zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Wanneer er sprake is van onvrede, kan dit het beste het eerst kenbaar gemaakt worden bij de betreffende persoon of personen. Door de lijn kort te houden, is een gesprek met de betrokkenen vaak al voldoende om eventuele onduidelijkheid of miscommunicatie uit de weg te ruimen.

Wanneer dit gesprek niet het gewenste effect heeft kan er een formele klacht worden ingediend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een interne- en een externe klachtenregeling. Formele klachten worden eerst ingediend volgens de interne klachtenprocedure.

Na afronding van de interne procedure en het ontvangen van het schriftelijke oordeel, kan bij een niet naar tevredenheid opgeloste of afgehandelde klacht, de klacht worden ingediend bij een onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

Voor de externe klachtenbehandeling is Peuterdorp aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. www.degeschillencommissie.nl

Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Voor ouders geldt dat zij een geschil in kunnen dienen bij de Geschillencommissie als:

  • Peuterdorp niet binnen 6 weken heeft gereageerd op een schriftelijke klacht.
  • De ouders en bestuursleden van Peuterdorp het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.